ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း နယ္စပ္ၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ကြ်ႏုိပ္တို႕လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားကို တတတ္တအားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္၊ လူငယ္မ်ားလမ္းမွန္ေရာက္ေစရန္၊ လူငယ္မ်ား ေကာင္းမြန္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၿပဳႏိုင္ရန္၊ လူငယ္မ်ား ပရဟိတ ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရ၏ အရသာကို သိရွိခံစားႏိုင္ရန္၊ လူမွဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေတြ႕လုပ္ကိုင္တတ္ေစရန္ စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕အေနျဖင့္ ၁.၁.၂၀၁၂ တြင္ ပူဂဓမၼ ပရဟိတ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ ဟုေခၚေသာ အဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ၂၁.၂.၂၀၁၂ တြင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးမွ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ေပးထား ပူဂဓမၼ အမည္ကို မသင့္ျမတ္ေသာေၾကာင့္ အမည္ေျပာင္းလဲရန္အၾကံေပးခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်ႏိုပ္တို႕အေနျဖင့္ အလင္းေရာင္ ပရဟိတ ဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚဆို သမုတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို အလင္းေရာင္ ပရဟိတ အမည္ကို အဖြဲ႕ ၁၄ဦးျဖင့္ ၂၃.၂.၂၀၁၂ ေန႕လည္ ၂း၄၅ တြင္ အတည္ၿပဳခဲ့သည္။

အလင္းေရာင္ပရဟိတ မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ဘာသာေရး၊ သာေရး၊ နာေရး ႏွင့္ လူမွဳလုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားရန္ အထူးရည္ရြယ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
အလင္းေရာင္ ပရဟိတ
Read More ...